Jednací řád Místního výboru městské části Polabec

I.

Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád Místního výboru městské části Polabec (dále jen výbor), zřízeného v souladu s §120 a §121 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, upravuje přípravu, způsob jednání a rozhodování výboru.
 2. Jednací řád a jeho změny schvaluje nadpoloviční většina všech členů výboru svým usnesením a podepisuje ho předseda výboru.
 3. Ze své činnosti je výbor odpovědný zastupitelstvu města.

II.

Složení výboru

 1. Počet členů výboru určuje zastupitelstvo, přičemž výbor musí mít minimálně 3 členy.
 2. Předsedu výboru volí zastupitelstvo obce z řad členů výboru.
 3. Členy výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.
 4. Výbor může jmenovat osobu, která bude pověřena sepisováním výstupů z jednání výboru (zápisy, usnesení), protokolů o hlasování a která dále bude organizačně, technicky a materiálně zajišťovat jednání výboru. Takto pověřená osoba se nazývá tajemníkem výboru a nemá hlasovací právo, pokud není zároveň zvoleným členem výboru.

III.

Příprava jednání výboru

 1. Výbor se schází podle plánu schváleného na daný kalendářní rok. Mimo plán může předseda výboru svolat mimořádné jednání výboru.
 2. Jednání výboru svolává, řídí a organizuje předseda výboru, případně jím pověřený člen výboru.
 3. Zasedání výboru je veřejné. Výbor může přizvat na jednání další osoby dle bodů programu.
 4. Výbor může usnesením rozhodnout, že jednání bude neveřejné.
 5. Materiály pro jednání výboru musí být doručeny všem členům výboru v dostatečném časovém předstihu, nejpozději však týden před jednáním.

IV.

Jednání a rozhodování výboru

 1. Předseda řídí jednání výboru. Nejdříve je zahájí a konstatuje, zda je výbor schopen se usnášet. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Skutečnost, že je výbor usnášeníschopný, se uvede v zápise. V případě, že výbor není schopen se usnášet, předseda jednání zruší a navrhne náhradní termín jednání.
 2. Jedná-li výbor podle programu, schvaluje ho hlasováním na začátku jednání.
 3. Výbor přijímá k projednávaným bodům usnesení. Návrh na usnesení může podat každý člen výboru před hlasováním. O usnesení výbor rozhoduje po poradě hlasováním, které řídí předseda. Usnesení je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Usnesení jsou číslována od jedničky pro jednotlivý kalendářní rok.
 4. Hlasování je veřejné. Členové hlasují jednotlivě. Hlasování se zaznamená ke každému usnesení výboru do zápisu. Člen výboru je povinen informovat výbor o případné podjatosti k projednávanému bodu a vyloučit se z hlasování.
 5. V případě projednávaného bodu, který nekončí přijetím usnesení, se do zápisu zaznamenají podstatné připomínky z debaty.
 6. Pokud vzešly z porady protinávrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto protinávrzích. Při více variantách protinávrhů se hlasuje o každém zvlášť.
 7. O průběhu jednání a přijatých usneseních se pořizuje písemný zápis. Zápis zpracovává předseda výboru, případně jím pověřený člen výboru. Zápisy jsou číslovány od jedničky pro každý kalendářní rok.
 8. Předseda výboru podepisuje zápis a zajišťuje jeho archivaci. Po zpracování odesílá předseda výboru zápis ostatním členům výboru k připomínkám.
 9. Podepsané a odsouhlasené zápisy z jednání výboru předá předseda výboru do deseti pracovních dnů od konání jednání výboru na odbor Kanceláře starosty v písemné i elektronické podobě.

V.

Odvolání člena výboru

 1. Členství a předsednictví ve výboru se lze písemně vzdát zastupitelstvu města.
 2. Předseda může být odvolán zastupitelstvem na návrh výboru poté, co jeho členové odvolání předsedy odsouhlasili nadpoloviční většinou.
 3. Dále může samo zastupitelstvo určeného člena nebo zvoleného předsedu výboru odvolat.

VI.

Závěrečná ustanovení

 1. Jednací řád Místního výboru městské části Polabec byl projednán na jednání výboru dne 11. dubna 2019 a schválen usnesením č. 1/2019.

___________________________

Petr Kulhavý, předseda výboru

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář